I 1970'erne bliver verden introduceret for en helt ny verden af lyde og instrumenter i form af synthesizeren. Både den digitale og analoge synthesizers udvikling er siden da gået hånd i hånd. Principperne bag disse to er dog lidt forskellige; Den analoge synthesizer fungerer på den måde, at elektriske signaler sendes igennem en række moduler og kredsløb, der på den måde bliver manipuleret og der genereres den velkendte synthesizerlyd. Den digitale synthesizer er i bund og grund en computer med tangenter. Går man skridtet videre, bruger denne computer digital signalbehandling (DSP, digital signal processing), hvor man som antydet behandler et lydsignal i forhold til eksempelvis tid og frekvens. 

Hvis du vil læse mere om synthesizerens opståen og dens udvikling gennem tiden, kan du læse denne korte artikel. Artiklen kan også give en bedre forståelse for nogle af de begreber der bliver forklaret i denne guide.

I synthesizer-verdenen findes der adskillige navne for diverse efftekter og filtre. Det vil vi prøve at danne et overblik over i denne 'Synthesizerens ABC', hvor de væsentligste begreber bliver forklaret på en overskuelig måde. 

Amplifier

Et kredsløb der forøger den udadgående signalstyrke (gain). Bruges til at 'booste' bestemte frekvensområder. Den kan bruges til at overstyre lyden og på den måde få en overdrive/distortion-lyd.

Arpeggiator

Et værktøj der gentager de toner der slåes an på synthesizerens tangenter i en given rækkefølge - op, ned, op/ned eller tilfældig. Den kan dessuden også indstilles til, hvormange oktaver tonerne skal spredes ud på, samt hvilken nodeværdi der skal bruges.

Attack

Det første stadie af et traditionelt Envelope-filter (ADSR, Attack/Decay/Sustain/Release). Når envelope-filteret styre amplifieren, bestemmer attack den tid det tager tonens lyd at nå maksimal volumen (100%). Eksempelvis når et klaver dens maksimale volumen så snart hammeren rammer strengene, hvorimod en gong langsomt kan stige til den maksimale volumen.

Chorus

En effekt der gengiver kopier af et signal, hvoraf disse kopier gengives tonalt og tidsmæssigt en smule forskellig fra originalen. Effekten simulerer et kor, hvori alle naturligvis ikke kan synge i 100% samme tempo og tone - deraf navnet.

Compressor

En dynamisk effekt, hvor man behandler dynamikken så den bliver ensartet. Det vil sige, at man indstiller et threshold (et decibelniveau der skal passeres, før en effekt aktiveres), og når volumen passerer dette threshold, bliver Compressor-effekten aktiveret, og volumen sænkes - altså man komprimerer lyden til en passende størelse. Denne effekt kan bruges til at give lyden et mere fyldigt udtryk.

Cutoff

Bestemmer ved hvilken frekvens et filter begynder at virke

D-Beam

På mange Roland synthesizere finder man en D-beam. Det er sensor der kan manipulere eller aktivere lyde, ved at bevæge sin hånd over sensoren.

Decay

Andet stadie ADSR-envelopeDecay beskriver hvordan lyden udvikler sig lige efter tonen har opnået dens maksimale volumen.

Delay

En effekt der genafspiller en nøjagtig kopi af en afspillet lyd. Delay kan indstilles på mange forskellige måder; tiden indtil gentagelsen, hvor mange gange tonen skal gentages, volumen af de gentagede toner, osv. 
Man kan bruge denne effekt til at give eksempelvis et melodisk tema mere fylde, eller bruge delay til at få selv en simpel melodi til at lyde af meget mere.

Distortion

En effekt der oprindeligt opstod ved at overstyre en amplifier ved at sende en for stor spæding igennem. Distortion høres ofte i rockmusik, hvor signalet fra en guitar til en forstærker overstyres, og man får derved den velkendte lyd af en rockguitar.

Effekter

Et redskab til at modificere lyd. Der er tre katerogier; overstyring (Distortion), modulator (flanger, chorus) og dimentionseffekter (Reverb, Delay).

Envelope

Beskriver en lyds udvikling over tid. Envelopes skal aktiveres af eksempelvis en tangent. ADSR-envelopes aktiveres på den måde, og bestemmer dereved hvordan aktiverede tonen skal udvikle sig fra start til slut, ved at kontrollere en amplifier.

EQ (Equalisation)

Et redskab til at regulere lydniveauet i visse frekvensområder - typisk bass, mid, trebel. Normalt ser man ikke EQ-indstillinger på synthesizere, fordi man styrer frekvenserne med diverse filtre, men på stagepianoer er det meget normalt. 

Fine Tune

Justering af pitch i meget små intervaller - typisk i hundrededele af en semitone, hvilket også bliver kaldt 'cent'.

Flanger

En effekt der giver en 'hvirvlende' lyd ved at lægge en kopi af af signalet en smule forskudt fra originalen

Gain

En anden betegnelse for lydniveau.

Glide

En effekt der gør, at når en tone slås an, glider man op/ned på den tone.

High Pass Filter

Ved at indstille cutoff, kan man sætte en grænse for, hvilke frekvenser der skal passere high pass filteret. På den måde får man kun frekvenser over den satte grænse, hvor frekvenserne under grænsen ikke kommer med. High pass filteret ses herunder, hvor x-aksen er frekvenser, og y-aksen er decibelniveau.

Layer

Når man ligger flere lyde oven i hinanden.

Low Frequency Oscillator (LFO)

En oscillator der bevæger sig langsomt, og derfor generer lave frekvenser (omkring 20 Hz). Man kan bruge en LFO til at skabe en pulsfornemmelse i musikken, og på den måde forstærke det rytmiske lag i musikken.

Low Pass Filter

Fungerer på samme måde som High Pass Filteret, men bare omvendt. Altså sætter man en frekvens-grænse med Cutoff, hvor frekvenser lavere end grænsen passerer, og højere end grænsen bliver fjernet. Igen visualiseret herunder, hvor x-aksen er frekvenser, og y-aksen er decibelniveau. 

 

MIDI

Akronym for "Musical Instrument Digital Interface". Det er en system der lader digitale instrumenter kommunikere med hinanden. 

Modulation (Mod)

En metode til at give udtryk og bevægelse til en lyd. Man kan bruge modulation til at ændre på eksempelvis pitch, filter og gain. 

Modulation Wheel

Et hjul til at kontrollere en modulations-effekt (vibrato, tremolo)

Oscillator

Oscillatoren er byggestenen for en synthesizer. Det er den der generer et signal med en frekvens. En synthesizer kan have en eller flere oscillatorer, der hver kan have forskellige bølgeform (waveform), så som square wave, sine wave eller saw wave.

Panning 

Højre-/venstrepositionering af et signal. Med pannorering kan man sende ét signal helt ud højre side, mens et andet er helt ovre i venstre side.

Pitch-Bend

Et værktøj til at 'bøje' en spillet tone - altså gøre tonen højere eller lavere, efter man hat slået tonen an.

Preset

En forudprogrammeret lydindstilling. Typisk kan man gemme en række presets i synthesizeren, og på den måde hurtigt gå frem og tilbage mellem lyde, uden at skulle lave en masse indstillinger. 

Release

Det fjerde stadie af førnævnte ADSR-Envelope. Release beskriver hvordan en lyd skal udvikle sig efter man har sluppet tangenten. Man instiller altså med release den tid det tager tonen at ramme den minimale volumen (0%) fra at man slipper tangenten. 

Sample 

En digitalt optaget lyd, som kan blive afspillet via en synthesizer. Eksempelvis finder man i Kawai og Yamaha's stagepianos samples fra deres egne akkustiske klaverer.

Sawtooth wave

Denne bølgeform er karakteriseret ved, at den gradvist stiger, og med det samme falder lige ned igen - eller omvendt. 

Sequencer

Et redskab til at skabe og optage flere forskellige lag af lyde direkte i synthesizeren. Meget karakteristisk for Workstation Synthesizere.

Sine Wave

Den reneste form af lydbølger - forstået på den måde at den laver den reneste lyd. Bølgen tager form som en sinus-kurve:

Split

En funktion der deler klaverituret op i to eller flere dele, hvor man på den måde kan få flere seperate lyde på sin synthesizer på én gang.

Square Wave

Som navnet antyder, har denne bølgeform en meget kantet form, i og med at den går helt lige op og helt lige ned. 

Sustain

Det tredje stadie af ADSR-envelope. Sustain-niveauet bestemmer, på hvilket decibelniveau en tone skal holdes, når decay-niveauet er ophørt.

Threshold

Bruges til at bestemme hvilket decibelniveau der skal passeres før en dynamikeffekt (eks. compressor) aktiveres

Timbre

Beskriver en lyds æstetiske karakter og lydens kvalitet. Eksempelvis har en tværfløjte en med blød og hul timbre.

Tremolo

En modulation-effekt der påvirker volumen af en tone - effekten får altså volumen til at svinge op og ned i en bestemt fart.

Triangel Wave

En bølgeform der har en liniær stigning og fald. 

VCA

Voltage Controlled Amplifier - et kredsløb der kontrollerer volumen.

VCF

Voltage Controlled Filter - et kredsløb der styrer filteret cutoff.

VCO

Voltage Controlled Oscillator - et kredsløb der styrer oscillatorens tonehøjde. Ved at øge spændingen i kredsløbet, bliver der dannet bølgeforme.

Vibrato

En modulation-effekt der kan kontrollere tonehøjden for en tone. Vibrato får tonen til at svinge en lille smule op og ned, hvilket kan medføre et mere nuanceret udtryk.